Zásady ochrany osobných údajov

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Spoločnosť petwings s.r.o., so sídlom Hurbanovo námestie 9, 811 03 Bratislava, IČO: 47 218 738, DIČ: 2023813352, IČ DPH: SK2023813352, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, Vložka číslo: 90750/B, zastúpený: Michal Galek – konateľ, kontaktné údaje: email info@deratizuj.sk, telefónne číslo +421 944 298 405 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.

 1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: petwings s.r.o., so sídlom Hurbanovo námestie 9, 811 03 Bratislava, IČO: 47 218 738, DIČ: 2023813352, IČ DPH: SK2023813352, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, Vložka číslo: 90750/B, zastúpený: Michal Galek – konateľ, kontaktné údaje: email info@deratizuj.sk, telefónne číslo +421 944 298 405.

 1. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel:   uzatvorenie kúpnej zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ:

 • 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

 1. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Poštový prepravca SDS:

Obchodné meno:        SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o.

Sídlo:                          Družby 22, 974 01 Banská Bystrica

IČO:                            45497885

Právna forma:              Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný:                  v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 17990/S

Zastúpený:                Ing. Štefan Hrebík

Poštový prepravca Zásielkovňa:

Obchodné meno:        Zásielkovňa s.r.o.

Sídlo:                          Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka

IČO:                            48 136 999

Právna forma:              Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný:                   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 105158/B

Zastúpený:                 Ing. Simona Kijonková

Dodávatelia – v prípade uplatnenia reklamácie.

Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:

daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. slovenská obchodná inšpekcia, úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď. 

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany); dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.

 1. Práva dotknutej osoby

 Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.
 •  

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@deratizuj.sk, telefónne číslo +421 944 298 405, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

Neváhajte nás kontaktovať:

+421 944 298 405

e-mail: info@deratizuj.sk

Adresa prevádzky pre spätné zásielky:

petwings s.r.o.

Slovnaftská 5, 821 05 Bratislava

na objednávku cez:

https://deratizuj.sk

Sídlo firmy pre spätné zásielky:

Hurbanovo námestie 9, 811 03 Bratislava