04176 BROS- MICROBEC WC BIO GÉL 750ML

Kód: 04176P
Gél na čistenie záchodov v systémoch s biologickým odbúravaním obsahu odpadových jám a v ekologicky šetrných čistiarňach odpadových vôd. Zaručuje účinné čistenie bez narušenia prirodzenej bakteriálnej flóry v odpadových nádržiach. Gél odstraňuje nečistoty, vodný kameň a nepríjemné pachy.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Viac

4,49 s DPH

Na sklade

Popis produktu

Gél na čistenie toaliet v systémoch, kde sa používajú výrobky na biodegradáciu obsahu žúmp a ktoré sú pripojené k lokálnym systémom čistenia odpadových vôd.

Špeciálny gél obohatený baktériami a enzýmami garantuje účinné čistenie bez poškodenia prirodzenej bakteriálnej flóry nádrží. Navyše komponenty výrobku pomáhajú vytvárať optimálne podmienky pre intenzívne rozmnožovanie a rast prospešných baktérií v žumpách a systémoch čistenia odpadových vôd.

Odstraňuje nečistoty, vodný kameň a nepríjemný zápach.
Borowicowaty vôňa zabezpečuje hygienickú sviežosť.
Pravidelné používanie výrobku zabraňuje upchávaniu kanalizácie a zanášaniu nádrží a podporuje výkonnosť lokálnych systémov čistenia odpadových vôd
Špeciálny tvar fľaše zjednodušuje používanie výrobku a uľahčuje čistenie na ťažko dostupných miestach

Používanie:
Čistený povrch dôkladne pokryte výrobkom, nechajte pôsobiť 20 minút a potom opláchnite vodou.

Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte dvakrát týždenne. V prípade silného znečistenia postup zopakujte. Nepoužívajte spolu s dezinfekčnými prípravkami a čistiacimi prostriedkami s obsahom chlóru.

Bezpečnostné opatrenia:
Pozor

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Vypláchnite oči prúdom vody, pokožku umyte vodou a mydlom. V prípade požitia alebo zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekára. V situáciach, kedy je potrebná iná ako lekárska pomoc uvedená v doporučeniach, kontaktujte: Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66.

Skladovať v pôvodnom, tesne uzavretom obale, mimo dosahu detí a zvierat.

Obsahuje:
neiónové tenzidy < 5 %, enzýmy < 5 %, vôňu, konzervačné látky (benzisothiazolinone, methylisothiazolinone).

Dátum výroby, dátum expirácie a číslo šarže na obale.

Hmotnosť 0.81 kg